O SAJTU

Policy Café Serbia je portal koji je postavio USAID Projekat za bolje uslove poslovanja radi unapređenja informisanosti o reformama poslovnog sektora i privrede u Srbiji.  Na ovom portalu se nalaze analize i komentari fokusirani na politiku, platforma za raspravu i razmenu ideja, pristup stručnjacima i resursima, kao i druge informacije koje će podstaći dijalog javnog i privatnog sektora i unaprediti donošenje odluka o reformama koje vode do održivog privrednog razvoja.

Ovde ima interesantnih tema za širok spektar korisnika, od građana koji žele da bolje razumeju izazove reformi u državi do kreatora politika, ekonomista u vladi, međunarodnih organizacija, akademske zajednice, privatnog sektora i novinara stručnih za ekonomiju, finansije i poslovanje.

Forumi

Ovaj sajt je organizovan oko tri foruma koji su usaglašeni sa oblastima na koje se fokusira USAID Projekat za bolje uslove poslovanja:

  1. Poslovni ambijent
  2. Ekonomska politika
  3. Razvoj finansijskog sektora

Forum o poslovnom ambijentu obuhvata teme koje su važne za poboljšanje poslovnog ambijenta, izgradnju kapaciteta za reformu i unapređenje kreiranja politike. Cilj ovog foruma je poboljšanje protoka i kvaliteta informacija između poslovnog sektora i kreatora politike i podsticanje šireg uključivanja zainteresovanih strana u proces reforme. Forum obuhvata i rezultate dva važne nacionalne studije – jedne o preduzećima i druge koja procenjuje standardne troškove usklađenosti sa odabranim propisima , linkove ka poslovnim udruženjima i druge korisne informacije.

Forum o ekonomskoj politici obuhvata odabrane teme o fiskalnoj politici, fiskalnom jačanju i ekonomskom prilagođavanju sa kojima se Vlada danas suočava. On ističe pitanja od nacionalnog značaja za preduzeća i uticaj ekonomske politike i finansija javnog sektora na razvoj poslovanja. Nastoji da podstakne dijalog javnog i privatnog sektora o važnim pitanjima politike i da obezbedi jedinstvenu platformu za prikupljanje dobrih istraživanja, podataka i analiza o ovim pitanjima koje kreatori politika mogu lako pretražiti.

Forum o razvoju finansijskogsektora obuhvata teme o ulozi i delovanju finansijskog sektora kao pokretača ekonomskog razvoja. On pruža informacije o aktuelnim reformama i istražuje nove političke inicijative za poboljšanje pristupa finansijama, mobilizaciju domaće štednje, jačanje upravljanja rizikom, kao i efikasnu regulaciju ovog sektora – dovođenjem u ravnotežu ciljeva stabilnosti sa potrebama rasta. Ovaj forum takođe omogućava lak pristup ključnim finansijskim statistikama i propisima, kao i rezultatima istraživanja, okruglim stolovima i radionicama.
Svaki forum nudi veliki broj smernica i transkripata sa ciljem podsticanja diskusije i uobličavanja kreiranja politike.   Korisnici su pozvani da daju komentare i povratne informacije o postovima..

Mišljenja i debata

PCS obezbeđuje tri prostora za javne komentare i debatu – blog, mogućnost komentarisanja smernica ili kratkih izveštaja postavljenih na forumima, i virtuelne okrugle stolove i debate.

PCS blog se redovno ažurira kako bi se obezbedila aktuelnost i relevantnost sadržaja za trenutnu ekonomsku situaciju. Sve naše postove smo napisali mi ili odabrani gosti blogeri. Svi naši postovi su potpisani kako biste znali ko je šta napisao.

PCS omogućava čitaocu različite oblike interakcije sa svojim blogerima i diskusiju o sadržaju sajta, kao i o važnim pitanjima koja proističu iz tog sadržaja. Da biste imali potpun uvid u naše smernice za komentarisanje molimo vas da pročitate Smernice za komentare.

Povremeno ćemo organizovati virtuelne događaje, i tada će iskusni ekonomisti, kreatori politika, biznismeni ili drugi stručnjaci govoriti o izabranim temama na virtuelnim okruglim stolovima ili raspravama jedan-na-jedan.

Publikacije i istraživanja

PCS postavlja veliki broj izveštaja o istraživanjima i studije o razvoju poslovanja i investicijama, upravljanju javnim sektorom, fiskalnoj politici, učinku finansijskog sektora i pristupu finansijama. Ti dokumenti informišu javnost i u isto vreme razvijaju nove ideje koje su korisne stručnjacima i kreatorima politike.
Neke radove USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavljuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama. PCS takođe postavlja značajne studije i izveštaje koje su pripremili vodeći ekonomisti, kreatori politika i stručnjaci iz prakse koji time daju doprinos ciljevima sajta.

Kalendar događaja

PCS će obezbediti informacije o važnim događajima i dešavanjima u poslovnoj zajednici.