Narodna banka Srbije počela da radi anketu o kreditnoj aktivnosti banaka


Narodna banka Srbije je u 2014. godini počela sa  sprovodi anketiranje banaka o kreditnoj aktivnosti, kako za privredu tako i za stanovništvo. Aneketa i izveštaji se objavljuju kvartalno. U anketi su se odazvale skoro sve banke, a sama anketa dizajnirana je da metodološki bude usklađena sa anketom koja se sprovodi u centralnim bankama zone evra.

Rezultati ankete biće korisni svim zainteresovanim stranama – centralnoj banci pri oceni kreditne aktivnosti i donošenju odluka o monetarnoj i makroprudencijalnoj politici, Vladi pri donošenju odluka o ekonomskoj politici, bankama pri definisanju kreditnih standarda i uslova ponude, kao i privredi i stanovništvu radi sagledavanja mogućnosti finansiranja.

- Izveštaj za drugo tromesečje 2014
- Izveštaj za treće tromesečje 2014

 


 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.