Može li Srbija da sledi primer Irske?


Date: 19.10.2012

Rada Aranđelović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Vladimir Jovanović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

Mala i srednja preduzeća (MSP) i preduzetnici u Srbiji imaju poteskoće sa pronalaženjem sredstava za rast i razvoj. Neki od glavnih razloga za to su nedovoljan i neadekvatan kolateral, činjenica da preduzeća rade u sektorima koji su nepoznanica za banke, sporost postupka izvršenja, visok procenat nenaplativih potraživanja, kao i slučajevi zloupotrebe stečajnog postupka. Kao rezultat nedostatka profitabilnog i održivog poslovnog modela za pozajmljivanje MSP-u usled većeg rizika i prilično visokih transakcijskih troškova koje podrazumevaju aktivnosti manjeg obima, nezagarantovanog povraćaja investicije i državnog finansiranja preko banaka, oko 60% preduzeća u Srbiji ne pozajmljuje, dok preko 35% njih uzima kredite do 10,000 evra, i to uglavnom za obrtni kapital pre nego za investicije ili rast. Primer Irske, koja je u Aprilu ove godine usvojila predlog zakona o kreditnim garancijama, podrazumeva novu kreditnu šemu kao mogućnost za poboljšanje pristupa finansijama za MSP.

Šema nazvana Privremena parcijalna kreditna garantna šema predviđa pomoć u vidu dodatnih 150 miliona evra godišnje za MSP koja otvaraju nova radna mesta a koja imaju problema sa dobijanjem sredstava od banaka. Ova šema targetira profitna MSP koja nemaju dovoljan kolateral, ili ona koja posluju u sektorima sa kojima banke nisu navikle da posluju i samim tim ih smatraju rizičnijim.

Cilj ove šeme je da stimuliše inovativnost, širenje i otvaranje radnih mesta u MSP, kao i njihovu konkurentnost, iz koje su, međutim, izuzeti primarni proizvođači u oblasti poljoprivrede, hortikulture i ribarstva. Šema pomaže MSP da razviju pozitivnu istoriju zaduživanja i vremenom sebi omoguće povratak na standardne kreditne linije. Što se tice zajmodavalaca, šema im pomaze da prošire iskustvo i razviju poverenje u nove sektore, tehnologije i tržišta. Takođe im pomaže da razviju nove ideje i inovativne proizvode za pozajmljivanje MSP koja se inače ne bi kvalifikovala za kredit, i omogućava im da prevaziđu svoje uobičajene granice rizika.

Garancija se daje zajmodavcu za skup kredita (portfolijski pristup) umesto za svaki kredit pojedinačno. Izbor kredita koji čine portfolio je prema diskrecionom pravu zajmodavaoca, pod uslovom da MSP ispunjavaju kriterijume za kvalifikovanje. Refinansiranje postojećih dugova, dozvoljeni minusi i promet nekretninama su isključeni iz šeme. Rata garancije je 75% i podrazumeva podelu rizika od 50:50 između države i banaka. U slučaju neizvršenja novčanih obaveza, korisnik kredita i banka zadržavaju svoju izloženost riziku, dok je izloženost drzave ograničena postavljanjem godišnjeg limita na potraživanja portfolija za ukupnu vrednost kredita za svakog pojedinačnog zajmodavaoca. Sve troškove preko tog iznosa mora snositi zajmodavalac.

Garancija se isplaćuje zajmodavaocu u iznosu neizmirenog zaduženja u slučaju neizmirenja novčanih obaveza od strane MSP. U ovakvim slučajevima, isplata preostalog zaduženja se izračunava samo na osnovu glavnice pozajmljenog iznosa, a ne kamate koja se odnosi na kredit.

Veruje se da će više od 1,800 preduzeća imati koristi od ove šeme jer je planirani prosečan iznos kredita 80,000 evra. Očekivani trošak ovakvog tipa finansijskog aranžmana je 6,38 miliona evra za svakih 150 miliona. Međutim, on bi trebalo da generiše sredstva u vidu povećanih poreskih prihoda i umanjenih socijalnih izdataka, puneći pritom državnu kasu sa 25 miliona evra za svakih 150 miliona kredita. Dodatna korist će biti i u vidu očekivanih 1,300 novih radnih mesta godišnje.

Zanimljivo je da je sam dizajn šeme odvojen od rukovođenja nadzorom i funkcionisanja, od kojih ni jedno ni drugo ne obavlja država. Nakon tendera u julu 2011, organizaciji sa sedištem u Velikoj Britaniji pod nazivom Capital for Enterprise Limited je poveren dizajn šeme, dok je Capita Asset Services Company povereno funkcionisanje i nadzor. Rezultati ovakve šeme ce biti procenjeni nakon jedne godine funkcionisanja.

Čini se da je Irska kreditna šema dobar primer za Srbiju i druge zemlje u kojima je veoma malo pozajmica usmereno ka MSP sektoru. Ne postoji opšti konsenzus u vezi efikasnosti MSP kreditnih šema, naročito jer su globalna iskustva različita. Koristi od takve šeme za finansiranje MSP su brojne, ali empirijsko iskustvo pokazuje da delotvornost u velikoj meri zavisi od kompetentnosti banaka, njihove finansijske ispravnosti, i sposobnosti da efikasno obave skrining i nadzor kredita za MSP. Takođe, ovakvi aranžmani obično nose sa sobom i rizik nepravilne dodele, odnosno previše sredstava usmerenih ka MSP koja zapravo nemaju potrebu za sredstvima ili imaju alternativna sredstva. Međutim, ovaj rizik se moze ograničiti adekvatnim dizajnom šeme.

Irska šema sadrži sve one elemente koji se smatraju važnim za efikasne šeme, kao što su targetiranje sektora koji su finansijski najograničeniji, i koji funkcionišu na komercijalnoj osnovi. Šema isključuje sector nekretnina gde su mogućnosti za rast ograničene, targetira ročno finansiranje gde su kolateralna ograničenja najviše obavezujuća, i funkcioniše na komercijalnoj osnovi kroz indirektno finansiranje preko komercijalnih banaka.

Može li Srbija da sledi primer Irske? Uspostavljanje ovakve šeme je dobar pokušaj da se poveća profesionalizam i umanji problem moralnog hazarda u programima koje podržava država. Irska šema preuzima od države kontrolu nad programom i kreditiranjem, čineći je trzišnom i oduzimajući mogućnosti za politički motivisane odluke. Predloženi model je dobar primer podrške kreditiranja nedovoljno usluženih sektora, i veće podele rizika između države i finansijskog sektora. Srbija može imati koristi od jačeg uticaja na rast MSP sa manje uloženog kapitala, jasno određenim sistemom nadzora i kontrole državne podrške, itd.

Slični programi – regionalno i globalno iskustvo

Loan Portfolio Guarantee Program (Bosna i Hercegovina)

Ovaj tip intervencije može imati rezultate jer su slični projekti u regionu do sad funkcionisali. Američka uprava za kreditni razvoj je 2003. lansirala preko USAID-a Program Kreditnih Garancija koji se obnavlja, u partnerstvu sa tri lokalne banke da bi obezbedila kratkoročno i dugoročno finansiranje za privatna preduzeća u Bosni i Hercegovini iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade, prerade drveta i turizma. Pod ovim programom USAID misija obezbeđuje bankama 50% garancije na glavnicu kredita za kvalifikovana MSP. Ovaj program pomaže bankama da odobravaju dugoročnije kredite bez značajnog povećanja njihove izloženosti riziku. Takođe pomaže zajmodavcima da daju kredite korisnicima koji se inače ne bi kvalifikovali pod regularnim kreditnim parametrima banaka.

Što se tiče učinka programa, rezultati govore sami za sebe. Do danas, 196 kredita je odobreno preko DCA (preko 30 miliona dolara) od kojih je većina dugoročna (istek za pet plus godina). U pogledu šireg uticaja, zapošljavanje u preduzećima koja su imala pristup DCA kreditiranju je povećana za oko 20%.

Credit Guarantee Scheme - Small Business Financing Program (SBFP) (Kanada)

Pod Programom za finansiranje malih biznisa, vlada Kanade olakšava malim preduzećima da dobiju kredite od finansijskih institucija deleći rizik sa zajmodavcima. Svrha ovog programa je da poveća dostupnost finansijama za osnivanje, širenje, modernizaciju i poboljšanje malih biznisa. Kredite odobravaju i sredstva obezbeđuju zajmodavci iz privatnog sektora. U slučaju neizmirenja obaveza, SBFP plaća zajmodavcu 85% gubitka.

Procena šeme pokazuje da 74% firmi koje koriste garanciju ne bi drugacije imale mogućnost da dobiju kredit. Odnos neto gubitka je zadržan na 3%, uprkos višem riziku targetirane populacije, moguće zbog strogih pravila plaćanja.

 

 


 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.