Ekonomska politika

Podrška lokalnim samoupravama za uvođenje metodologije programskog budžeta
USAID BEP je učestvovao u konferenciji namenjenoj upravljanju rashodima lokalnih samouprava. Ovaj skup je organizovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), koja je predstavila i preporuke za unapređenje metodologije programskog budžeta izrađene na osnovu više radionica sa lokalnim vlastima čiji je glavni cilj bilo razmatranje pouka prve godine primene programskog budžeta. Ta bi unapređenja trebalo da za posledicu imaju informativnije predstavljanje politika u budžetu, kao i da omoguće neposredno poređenje rezultata koje ostvare različite opštine.

Novi budžetski informacioni sistem za Sektor budžeta Ministarstva finansija
Podugovarač koga je angažovao USAID BEP u okviru granta u naturi ostvario je prva dva međucilja svog podugovora i završiće sistem, uključujući instalaciju i obuku, u roku od naredna dva meseca. USAID BEP, Ministarstvo finansija i podugovarač su se protekle nedelje saglasili o detaljnom planu za dovršenje radova, uključujući sve funkcije koje su Sektoru budžeta potrebne za izradu budžeta za 2017. godinu. Novi informacioni sistem za upravljanje budžetom je već usklađen sa zahtevima programskog budžeta i omogućava izradu finansijskih planova budžetskih korisnika.