USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) je izradio Predlog koncepta reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola

Građevinske dozvole: promenimo sistem, a ne zakon


Datum: 04.07.2013

Dušan Vasiljević, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

 

Sistemski problemi zahtevaju sistemsko rešenje. Izdavanje građevinskih dozvola, dugogodišnji simbol za neefikasnost i korupciju u našoj javnoj upravi, predstavlja sistemski problem. Tu se radi, pre svega, o nepoštovanju zakona, a ne sadržaju jednog zakona (u ovom slučaju, Zakona o planiranju i izgradnji). Problem nepoštovanja zakona se ne može rešiti samo donošenjem novih i izmenom postojećih zakona. Potrebna je promena sistema. Reforma koju predlaže USAID BEP nakon intezivnih konsultacija sa velikim brojem investitora, predstavnika republičkih i lokalnih vlasti, profesionalnih udruženja, javnih preduzeća i drugih stručnjaka u ovoj oblasti podrazumeva prelazak sa sistema u kome dvocifreni broj javnih entiteta može da zakoči neku investiciju na model u kome je jedan organ uprave nadležan za izdavanje građevinskih dozvola, što podrazumeva i obezbeđivanje da svi drugi javni entiteti postupaju u zakonom definisanim okvirima i rokovima. Ostali ključni elementi predloženih izmena uključuju:

Double Bracket: Ako ste nekada gradili ili planirate da gradite u Srbiji, pročitajte Predlog Koncepta reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola, a ako imate predlog za njegovo poboljšanje odvojte neki minut da nam ga pošaljete na tborovcanin@bep.rs. To vam može biti jedna od najisplatljivijih investicija u karijeri.Građenje objekata bez planskog osnova nije održivo, ali je i zaustavljanje projekata nedonošenjem planova neprihvatljivo, pored toga što je nezakonito. Ako je nešto definisano kao zakonska obaveza, a donošenje planova jeste, i ako je ta obaveza uslov da bi građani i privreda ostvarili svoja prava, onda postoji obaveza države da obezbedi sprovođenje zakona – motivišući, podržavajući i, ako je neophodno, sankcionišući. Uz insistiranje na donošenju planova, predlažemo i njihovo rasterećenje u pogledu sadržaja i fokusiranje na urbanističke elemente. To bi trebalo da olakša njihovo donošenje, uz izbegavanje suvišne rigidnosti u implementaciji. U nedostatku planskih dokumenata, kao prelazno rešenje, predlažemo oslanjanje planove višeg reda i na opšta urbanistička i pravila građenja, čime se može u dobrom broju slučajeva nadomestiti nedostatak detaljnih planova regulacije.

Što su manji kompleksnost objekta i rizik koji njegova gradnja i eksploatacija nose za javni interes, manji treba da bude i stepen kontrole od strane javnog sektora u postupku dobijanja dozvole i tokom izgradnje objekata. I obrnuto – ionako ograničene resurse koje javni sektor ima za kontrolu treba usmeriti na objekte koji nose najveći rizik. Time se najbolje čuva javni interes, a investitori jednostavnijih objekata se rasterećuju nepotrebnih i skupih procedura.

Da bi se uprava rasteretila posla koji joj po prirodi stvari ne pripada, kao što je razmatranje tehničkih elemenata procesa, predlažemo da se deo tih ovlašćenja prenese licenciranim inženjerima. Preduslov za valjano funkcionisanje ovog modela je da nadzor nad njihovim radom bude na mnogo višem nivou nego što je to danas slučaj. Oduzimanje licence mora postati uobičajena sankcija za nestručni, odnosno nezakonit rad. Pored toga, osiguranje profesionalne odgovornosti na iznose koji su u skladu sa vrednošću projekata obezbediće da i privatni sektor (osiguravajuće kuće) doprinese kontroli rada licenciranih inženjera.

 

Predlog koncepta reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola - radna verzija

Broj izdatih građevinskih dozvola po mesecima

Doing Business Report – efikasnost izdavanja građevinskih dozvola

 


 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.