Unapređenje kapaciteta Stručnog odbora profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti

USAID BEP je na prolećnoj skupštini grupe TEGoVA za 2017. godinu, održanoj u Beogradu 21. aprila, predstavio uspešno sprovedenu reformu profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti. Na prolećnoj skupštini grupe TEGoVA okupili su se priznati eksperti na polju procene vrednosti nepokretnosti iz celog sveta, kao i domaći i inostrani licencirani procenitelji, a ovaj skup je poslužio i za diskusiju o savremenim trendovima u proceni vrednosti nepokretnosti i nedavnim poboljšanjima Evropskih standarda za procenu vrednosti. Tokom skupa predstavnica USAID BEP izložila je čitav proces pripreme koncepta reforme i izrade izmena i dopuna propisa, kao i plan za sprovođenje reforme. Prezentacija je bila usredsređena na ključna pitanja postavljena tokom perioda javne rasprave i alternativne scenarije za reformu koji su razmatrani. Konsultant USAID BEP i predsednik grupe TEGoVA, Kžištof Gžešik, predstavio je domaće Nacionalne standarde za procenu vrednosti nepokretnosti i pritom naglasio elemente unete u njih na osnovu najbolje međunarodne i evropske prakse.

Predstavljanje rezultata reforme poslovnog okruženja timu Doing Business

U aprilu ističe rok do koga države treba da timu Doing Business, zaduženom za izradu novog izdanja ove najznačajnije publikacije Svetske banke, podnesu godišnje ažurirane izveštaje o reformama. USAID BEP već više godina sarađuje sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Republičkim sekretarijatom za javne politike i Kabinetom zamenika Predsednika Vlade da bi pomogao Vladi Srbije da uspešno predstavi reforme sprovedene u toku prethodnih 12 meseci i njihov uticaj na poslovno okruženje. Doprinos USAID BEP je prvenstveno usmeren na dva indikatora iz izveštaja Doing Business kod kojih je došlo do najvećeg poboljšanja usled reformi čije je sprovođenje pomogao USAID BEP, odnosno „dobijanje građevinskih dozvola“ i „dobijanje priključka na elektroenergetsku mrežu“. Uzevši u obzir obim reformi sprovedenih u toku prethodnih 12 meseci, razumno je očekivati dalje poboljšanje položaja Srbije na listi Doing Business četvrtu godinu zaredom.

Politika finansijskog sektora

Priprema pravnog okvira za nebankarske finansijske institucije 
USAID BEP i Radna grupa Narodne banke Srbije (NBS) za uređivanje rada nebankarskih finansijskih institucija (NBFI) održali su prve sastanke posvećene kreiranju pravnog okvira kojim će se urediti poslovanje NBFI u Srbiji. USAID BEP je predstavio svoj „Izveštaj o uređenju nedepozitnih davalaca kredita“ i „Uporednu analizu pravnih okvira kojim se uređuju nedepozitne finansijske institucije u Francuskoj, Rumuniji i Bugarskoj“. Diskusija se prvenstveno bavila vrstama delatnosti koje treba urediti, prudencijalnom i neprudencijalnom nadzoru, izvorima finansiranja NBFI, kreditnim biroima i registrima, zaštiti korisnika usluga, kreditiranju privrede i stanovništva i ograničavanju maksimalnih kamatnih stopa.Poziv privrednicima da učestvuju u programu dodele sredstava za nabavku opreme
Ministarstvo privrede je objavilo javni poziv privrednicima da se prijave za dodelu sredstava namenjenih preduzetnicima, mikro- i malim preduzećima i zadrugama. Ovaj program je osmišljen uz podršku USAID BEP i sprovodiće se posredstvom četiri banke i dve lizing kompanije koje su ponudile najpovoljnije uslove kreditiranja, odnosno Credit Agricole, Erste banka, Unicredit banka, Banka Intesa, Intesa lizing i Unicredit lizing. Javni poziv je objavljen na zvaničnoj internet stranici „Godine preduzetništva“, 
www.godinapreduzetnistva.rs

Ekonomska politika

Podrška lokalnim samoupravama za uvođenje metodologije programskog budžeta
USAID BEP je učestvovao u konferenciji namenjenoj upravljanju rashodima lokalnih samouprava. Ovaj skup je organizovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), koja je predstavila i preporuke za unapređenje metodologije programskog budžeta izrađene na osnovu više radionica sa lokalnim vlastima čiji je glavni cilj bilo razmatranje pouka prve godine primene programskog budžeta. Ta bi unapređenja trebalo da za posledicu imaju informativnije predstavljanje politika u budžetu, kao i da omoguće neposredno poređenje rezultata koje ostvare različite opštine.

Novi budžetski informacioni sistem za Sektor budžeta Ministarstva finansija
Podugovarač koga je angažovao USAID BEP u okviru granta u naturi ostvario je prva dva međucilja svog podugovora i završiće sistem, uključujući instalaciju i obuku, u roku od naredna dva meseca. USAID BEP, Ministarstvo finansija i podugovarač su se protekle nedelje saglasili o detaljnom planu za dovršenje radova, uključujući sve funkcije koje su Sektoru budžeta potrebne za izradu budžeta za 2017. godinu. Novi informacioni sistem za upravljanje budžetom je već usklađen sa zahtevima programskog budžeta i omogućava izradu finansijskih planova budžetskih korisnika.

Poslovna politika

Predstavljen Registar planskih dokumenata
USAID BEP i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predstavili su 25. maja Registar planskih dokumenata na internetu. Registar je počeo sa radom u decembru 2015. ali nekoliko opština je tek nedavno u njega unelo svoje planske dokumente. Ova baza podataka, izrađena bespovratnim sredstvima koje je odobrio USAID BEP, sada sadrži preko 300 prostornih i urbanističkih planova i dostupna je na adresi
www.crpd.gov.rs.
Rezultate pete godišnje Ankete 1000 preduzeća u Srbiji
USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) predstavio je rezultate svoje pete godišnje Ankete 1000 preduzeća. Nalazi ankete, koji odražavaju stavove 1000 privrednih subjekata u Srbiji o stanju poslovnog okruženja u zemlji, ukazuju na to da su nedavne reforme pojednostavile poslovanje. Prema nalazima ankete, privrednici u Srbiji osećaju poboljšanja u brojnim oblastima u kojima je država reformisala regulatorni okvir. Reforme na poljima poput izdavanja građevinskih dozvola i inspekcijskog nadzora u privredi doprinele su tome da 55 odsto ispitanih privrednika smatra da se teret zakona i propisa smanjio u toku poslednjih 12 meseci. To predstavlja poboljšanje u odnosu na 18 odsto koliko je isto mišljenje delilo pre samo godinu dana.